+371 6-754-30-10

A. Kazačkovs un partneri, zvērinātu advokātu birojs

Mēs dzīvojam pasaulē, kur pastāvīgi notiek viedokļu un uzskatu konkurence. Konkurence par to, kuram būs taisnība. Mēs uzskatām, ka taisnība ir viena. Tāpat kā likums. Par šo taisnību ir jācīnās. Tas ir mūsu pienākums, mūsu darbs, mūsu redzējums par kārtību. To kārtību, kas raksturo mūsu darbu, mūsu klientus, mūsu rezultātus.

Kas mēs esam

Zvērinātu advokātu birojs «A.Kazačkovs un partneri» ir konsultanti, palīgi saviem klientiem, kuri sniedz juridisko palīdzību. Mūsu darbs ir saistīts ar mūsu klientu — privātpersonu un korporatīvo klientu — komerciālās darbības apkalpošanu.

Mēs uzskatām, ka visām lietām ir jābūt sakārtotām— kārtībā ar valsti, ar klientiem, pašiem ar sevi. Lietu kārtība — tā ir mūsu misija.

Zvērinātu advokātu birojs «A.Kazačkovs un partneri» tika izveidots 2007. gadā. Biroja partneru un juristu pieredze uzņēmumu apvienošanas un iegādes lietu konsultēšanā, komplicētu maksātnespējas lietu juridiskā apkalpošanā, kā arī specializācija saistību tiesību izpildē kalpoja par pamatu uzticībai no klientu puses un vēlmei paplašināt sadarbības diapazonu. Tāpēc biroja partneri un juristi apvienoja savu pieredzi, kompetences un kopīgo izpratni par profesionālo pakalpojumu standartiem vienā birojā.

Mūsu mērķis ir vienkopus apvienot zināšanas, pieredzi un entuziasmu, kas sniegtu mūsu klientiem rezultativitāti un sirdsmieru.

Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt un vadīties pēc starptautiskajā praksē pieņemtajiem advokātu biroju darba standartiem, kurus raksturo:

Ekspertīze

Mēs rūpīgi un detalizēti veicam mums uzticēto lietu analīzi — jautājumu padziļinātu izpēti, izmantojot gan mūsu biroja, gan konkrētai lietai piesaistīto konsultantu ekspertīzes resursus. Mēs esam pārliecināti, ka padziļināta izpratne par klienta uzticētās lietas būtību ļauj rast un panākt labvēlīgus rezultātus. Ekspertīze — tā ir uzmanība pret mūsu klientiem, kuru pastāvīgi veltām ikdienas darbā.

Uzticēšanās

Uzticība no klienta puses kalpo par pamatu abpusēji produktīvai sadarbībai. Uzticība ir mūsu iedvesmas avots un darbības raksturs.

Padomdevēja statuss

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientiem, kļūstot par padomdevējiem viņu korporatīvo un privāto lietu juridiskai vadībai.

Mēs esam partneri mūsu klientiem, lai sekmētu mūsu klientu komercdarbību un sekmētu darbības efektivitāti.

Attiecības ar klientiem mēs veidojam kā padomdevēji — atbalstot un pārstāvot mūsu klientu intereses, radot papildus pievienoto vērtību viņu ikdienas darbā.

Mūsu cilvēki

Aleksandrs Kazačkovs, vecākais partneris

Aleksandrs Kazačkovs ir zvērinātu advokātu biroja «A.Kazačkovs un partneri» vecākais partneris, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators, sertificēts mediators un šķīrējtiesnesis. Aleksandrs ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs un Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētājs, Latvijas sertificētu maksātnespējas procesu administratoru asociācijas biedrs.

Vairāk nekā 15 gadus Aleksandrs ir praktizējies juridiskajā sfērā. Šajā laika posmā Aleksandrs ir veiksmīgi pārstāvējis klientus tiesās un šķīrējtiesās, maksātnespējas procesos, Due Dilligence procedūrās, restrukturizācijās, apvienošanas un pārņemšanas (M&A) procesos, kā arī operācijās ar nekustamajiem īpašumiem.

Aleksandra profesionālas specializācijas galvenie virzieni ir maksātnespēja un bankrots, uzņēmumu apvienošana un pārņemšana (M&A), banku un finanšu tiesības, transporta tiesības, nekustamie īpašumi, tiesvedība un arbitrāža.

2014. gadā, Aleksandrs Kazačkovs tika ievēlēts par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplināras Komisijas locekļi.

Mareks Diks, vadošais partneris

Mareks Diks ir zvērinātu advokātu biroja «A.Kazačkovs un partneri» vadošais partneris, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators un šķīrējtiesnesis. Mareks ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un Latvijas sertificētu maksātnespējas procesu administratoru asociācijas biedrs.

Mareks deviņus gadus ir strādājis par juristu valsts aģentūrā «Maksātnespējas administrācija».

Mareka profesionālās specializācijas galvenie virzieni ir komerctiesības, maksātnespēja, nekustamo īpašumu operācijas, parādu piedziņa un tiesvedība.

2014. gadā, Mareks Diks tika ievēlēts par Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Padomes locekļi.

Gita Oškāja, partnere

Gita Oškāja ir zvērinātu advokātu biroja «A.Kazačkovs un partneri» partnere, zvērināta advokāte, sertificēta mediatore un personas datu aizsardzības speciāliste. Gita ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre.

Kopš 2004.gada Gita sniedz juridiskās konsultācijas darba tiesību jautājumos lielākajām Latvijas arodbiedrībām.

Gitas profesionālās specializācijas galvenie virzieni ir darba tiesības, personas datu aizsardzība, saistību tiesības, uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas (M&A), tiesvedība un arbitrāža.

Mūsu klienti

Mūsu attiecības ar klientiem raksturo savstarpēja uzticība un konfidencialitāte.

Lai labāk aizstāvētu un pārstāvētu mūsu klientu intereses, uzticība ir mūsu sadarbības pamats. Tāpēc augsti vērtējot mūsu esošo klientu uzticēšanos mūsu pieejai un kompetencei klienta interešu aizstāvībai, mēs uzskatām par nepieciešamu ievērot konfidencialitātes noteikumus gan par pašu sadarbības esamību, gan tās saturu.

Šis princips mums ir saistošs gan uzsākot sadarbību, gan sekmīgi atrisinot atsevišķas lietas. Konfidencialitāte, kas uztur un vairo šo uzticību, ir pārāka par konkrēto lietu, ar kuru strādājam.

Mūsu izpratnē konfidencialitātes principam nav noilguma. Tiesa, mēs neliedzam mūsu klientiem sniegt rekomendācijas par mūsu sniegto pakalpojumu rezultātiem.

Mēs paši izvairāmies un neiesakām mūsu klientiem publiski atspoguļot savas darbības juridiskos aspektus — konkrētu lietu un klientu nepieminēšana ir mūsu priekšrocība, izveidojot ilgtermiņa sadarbību ar nākamajiem klientiem.

Mūsu prakse

Zvērinātu advokātu birojam «A.Kazačkovs un partneri» ir nepieciešamā ekspertīze šādās jomās:

Maksātnespējas process

Maksātnespējas procesa vadība un administrēšana. Zvērinātu advokātu birojā «A.Kazačkovs un partneri» strādā sertificēti maksātnespējas administratori ar pieredzi komplicētās maksātnespējas lietās, kuri vada un administrē šo procesu.

Juridiskā izpēte un analīze

Uzsākot sadarbību ar klientu, mēs stingri rekomendējam veikt kompleksu uzņēmuma juridisko analīzi, lai labāk izprastu lietas būtību un raksturu un kopīgi rastu piemērotāko risinājumu. Juridiskā izpēte ir īpaši nepieciešama uzņēmuma padziļinātas izpētes (due dilligence) gadījumos, kas ir nepieciešams priekšnoteikums uzņēmuma pirkšanas vai apvienošanas kontekstā.

Komerctiesības

Šī joma sevī ietver plašu juridisku jautājumu loku, sākot ar uzņēmumu vadības modeļa izstrādi, komercsabiedrību dibināšanu un reģistrāciju, beidzot ar darba tiesisko attiecību izveidi.

Mēs esam konsultanti mūsu klientiem, sniedzot atbalstu ikdienas uzņēmumu vadības procesā, izstrādājot un sagatavojot saistošus līgumus, atbalstot mūsu klientus sarunās un darījumu slēgšanā.

Debitoru saistību izpildes nodrošināšana

Mēs uzskatām, ka precīza normatīvo aktu un procedūru pārvaldīšana ir galvenie pamatnosacījumi, kā visefektīvāk, tas ir, savlaicīgi un attiecīgi Jums pielāgotā kārtībā, nodrošināt debitoru saistību izpildi. Mūsu zināšanas papildina mūsu darbinieku pieredze, kura atspoguļojas mūsu klientu sasniegtajā.

Uzņēmumu pirkšana un apvienošana jeb Mergers and Aquisitions (M&A)

Uzņēmējdarbības vide per se atrodas nemitīgā kustībā, kur uzņēmumu apvienošanas, pirkšanas un pārdošanas darījumi ir veids kā nostiprināt savu klātbūtni un ietekmi tirgū. Šie procesi ir tieši saistīti ar nejaušībām un riskiem. Mēs uzskatām, ka padziļināta izpēte un prasmīga tiesību normu pielietošana ļauj sasniegt saimnieciski labvēlīgāko rezultātu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Mūsu izpratne par M&A sakņojas pārliecībā, ka mūsu zināšanas ļauj sasniegt klientam visizdevīgāko rezultātu un izvairīties no īstermiņa un ilgtermiņa riskiem.

Pārstāvniecība tiesās un arbitrāžās

Tiesvedības process un pārstāvniecība arbitrāžas tiesās ir galēja nepieciešamība, tāpēc mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientiem, lai izvairītos no galējās iespējas izmantošanas izvairoties no šādu apstākļu iestāšanās.

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientiem, lai pēc iespējas retāk iesaistītos izmantotu tiesvedības procesu un parstāvniecību arbitrāžas tiesā, kas ir galējās nepieciešamības rezultāts. Tomēr jebkurš tiesvedības process ir profesionāli vadīts dialogs klienta interesēs, izmantojot rūpīgi izvēlētus, pamatotus un precīzus argumentus.

Mūsu kontakti

Izdariet nākamo soli.

Mēs esam pieejami

  • einfo@kazackovs.eu
  • t+371 6-754-30-10
  • m+371 2-544-30-10
  • f+371 6-754-30-11
  • aElizabetes iela 63-5,
    LV-1050, Rīga

Mēs sociālos tīklos